Start internetconsultatie amvb wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering voorziet in de wettelijke verankering van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Op 4 december is de internetconsultatie over de algemene maatregel van bestuur (amvb) gestart, waarin het kabinet onderdelen van het wetsvoorstel nader uitwerkt. De internetconsultatie duurt tot en met 24 januari 2021.

Het wetsvoorstel regelt onder meer de doelstelling van stikstofreductie als resultaatsverplichting: in 2030 is minimaal de helft van het areaal van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau. Ook regelt het de wettelijke opdracht voor een programma van maatregelen om de natuur te herstellen, een monitorings- en bijsturingsmechanisme en een gedeeltelijke vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector in de Wet natuurbescherming. 

De amvb geeft regels over de inhoud van het programma, over de monitoring van de tussendoelen, de doelstelling (omgevingswaarde) en het programma en over de verslaglegging van de resultaten van die monitoring. Dit besluit introduceert de partiële vrijstelling ook in het stelsel van de Omgevingswet en regelt voor welke activiteiten van de bouwsector die vrijstelling geldt. Ook stelt het regels ter beperking van de emissie van stikstof bij het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken.