Wetsvoorstel voor stikstofreductie en natuurverbetering naar Raad van State

Een sterke natuur is een voorwaarde voor voldoende voedselvoorziening, een gezonde leefomgeving en ruimte voor duurzame economische groei. Om de natuur te versterken en de stikstofdepositie te verminderen, heeft het kabinet een breed pakket maatregelen en investeringen aangekondigd voor een periode van tien jaar. Om duidelijkheid aan alle betrokkenen te bieden over de gezamenlijke langjarige inspanningen, legt het kabinet de structurele aanpak voor natuurversterking en stikstofreductie op voorstel van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wettelijk vast. Op 10 juli jl. is het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering goedgekeurd door de ministerraad en voor advies naar de Raad van State gestuurd. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Resultaatsverplichting en drempelwaarde bouw

Naar aanleiding van de consultatiefase en het advies van het Adviescollege Stikstofreductie is het wetsvoorstel op onderdelen aangepast. Zo heeft het kabinet besloten de kabinetsdoelstelling voor de vermindering van de stikstofbelasting van N2000-gebieden op te nemen als resultaatsverplichting. 

Daarnaast is in het wetsvoorstel een grondslag opgenomen om de toestemmingsverlening in de bouwsector te vereenvoudigen door een vrijstelling voor tijdelijke, kleine deposities, op voorwaarde dat de sector tot forse en afrekenbare emissiereductie komt. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan het voorstel dat het Adviescollege Stikstofreductie voor de bouwsector heeft gegeven. Door versneld gebruik te maken van emissievrije bouwtechnieken daalt niet alleen de uitstoot van stikstof, maar ook van andere vervuilende stoffen zoals fijnstof.

Structurele aanpak voor natuurherstel

Naast de resultaatsverplichting voor stikstofreductie legt het wetsvoorstel vast dat het kabinet maatregelen neemt om de natuur te versterken. Het wetsvoorstel regelt dat het kabinet daarvoor samen met de provincies een programma stikstofreductie en natuurverbetering opzet. Ten slotte voorziet het wetsvoorstel in een systeem om de stikstofreductie te monitoren en tijdig bij te sturen als dat nodig is om de omgevingswaarde te realiseren.