Stikstofreken- en meetsystemen voldoende, AERIUS moet verder worden ontwikkeld

Maandagochtend 15 juni heeft het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof onder voorzitterschap van Leen Hordijk het tweede advies overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In opdracht van minister Schouten adviseert het adviescollege over de meet- en rekenmethoden die worden gebruikt voor het meten en berekenen van stikstofneerslag.

In het advies geeft het Adviescollege aan dat de meeste onderdelen van het Nederlandse meet- en rekensysteem vanuit wetenschappelijk oogpunt geschikt zijn. Het college doet aanbevelingen om de meet- en rekenmethoden te verbeteren om onzekerheden te verminderen.  

Het Adviescollege is kritisch op het gebruik van de AERIUS Calculator voor vergunningverlening. In een eerste reactie stelt minister Schouten: ‘Het is voor de vergunningverlener het best beschikbare instrument om inzicht te krijgen in de effecten van individuele projecten op de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden, ook uit jurisprudentie blijkt dat AERIUS wordt gezien als best beschikbare methode. Het bestaande systeem is de basis voor de vergunningverlening en onderbouwing van beleid, waarbij ik een blijvende doorontwikkeling van het instrumentarium en een reflectie op een beleidsmatige toepassing van belang acht.’