Nationaal Programma Landelijk Gebied

De natuur en waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. Dat brengt schoon drinkwater, schone lucht en een gezonde bodem in gevaar en daarmee ook ons voedsel en de basis van onze economie. Een nieuwe balans tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van de natuur kunnen vragen is nodig. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied brengt de opgaven op het gebied van water, natuur, stikstof en klimaat samen en zorgt voor een gecombineerde aanpak voor een gezond landelijk gebied.  

Met een gebiedsgerichte aanpak wil het kabinet stikstofmaatregelen slim combineren met andere maatregelen om de natuur, de bodem en de waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Hiervoor heeft het kabinet 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld. 

Gebiedsgerichte aanpak

Omdat gebieden verschillen, verschilt ook de aanpak per gebied. De kwaliteit van natuur, water en bodem is immers nergens hetzelfde. De aanpak moet passen bij de eigenschappen van het gebied. En inspelen op wat water, bodem en natuur aan kunnen. Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) bekijken onder meer provincies, ondernemers, grondeigenaren en terreinbeheerders per gebied wat nodig is voor een gezonde natuur, schoon water en schone lucht.

Het NPLG biedt kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma’s op te stellen. In de gebiedsprogramma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. En welke maatregelen nodig zijn. Provincies kennen de gebieden en kunnen hierdoor gericht praktijkkennis en de regionale expertise inzetten voor een aanpak op maat.

Doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat

Rijk en provincies stellen per gebied doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat vast die gehaald moeten worden. Bij elkaar tellen die doelen op tot het halen van de landelijke doelen en verplichtingen voor natuur, stikstof, water en klimaat. In juli 2023 is in elk gebied duidelijk wat de doelen per gebied zijn en hoe die gehaald worden.  Alle sectoren – industrie, landbouw, verkeer, zee- en luchtvaart – leveren een bijdrage.

Samenvatting: Ook in de toekomst willen we in een veilig land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en goed en voldoende water. Dit zijn allang geen vanzelfsprekendheden meer. Het is daarom noodzakelijk dat we op een heel andere manier leren omgaan met de ruimte en natuur in ons land, zeker nu het klimaat steeds grilliger wordt.

Voice-over tekst:
Het platteland, de dorpen, en de steden.
Elk gebied in Nederland heeft unieke eigenschappen.
En waar je ook woont of werkt, overal willen we kunnen rekenen op schoon water, schone lucht en een gezonde bodem.
Dat gaat niet vanzelf en is steeds minder vanzelfsprekend.
We zijn een klein land met veel inwoners, bedrijvigheid, industrie en landbouw bodem, water en natuur staan onder druk en we ervaren langere periodes met droogte, hitte en wateroverlast.
Dat heeft gevolgen voor onze voedselproductie, werkgelegenheid en gezondheid.
We merken het in heel Nederland ook al verschillen de problemen per gebied.
We kunnen de balans terugbrengen als we nu in actie komen.
En voor ieder uniek gebied bepalen hoe we het beste de bodem, natuur en waterkwaliteit kunnen herstellen.
Hierbij zullen we soms lastige keuzes moeten maken om alle activiteiten te laten passen in een gebied. Daarom gaat de overheid met lokale experts, bewoners, ondernemers en organisaties in kaart brengen wat ons te doen staat.
Samen maken zij plannen die passen bij de eigenschappen, kenmerken en inwoners van een gebied. Want de situatie in de kustgebieden is anders dan op de Veluwe.
Samen herstellen we de natuur en maken we de bodem weer gezond.
We verbeteren de waterkwaliteit en verminderen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Zo zorgen we dat elk uniek gebied in Nederland gezonder, aantrekkelijker en veiliger wordt en blijft.
Wil je meer weten over de aanpak? Ga naar Toekomstlandelijkgebied.nl

Tekst in beeld:
Wil je meer weten over de aanpak?
Ga naar Toekomstlandelijkgebied.nl