Betrokken partijen

Om het stikstofprobleem aan te pakken werken verschillende partijen samen.

Overheidspartijen

De stikstofaanpak heeft invloed op veel verschillende sectoren, zoals de landbouw, industrie en bouw. En het stikstofprobleem speelt op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Daarom werken overheidspartijen nauw samen. Betrokken zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Defensie, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Kennisinstellingen

Kennisinstellingen zorgen voor de wetenschappelijke basis achter de aanpak stikstof. Betrokken is onder andere Wageningen University & Research (WUR). Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) speelt hier een belangrijke rol in.

Adviescolleges

Het oplossen van het stikstofprobleem is complex. Adviescolleges, bestaande uit verschillende experts, helpen het kabinet bij de zoektocht naar oplossingen.

Adviescollege Remkes

De opdracht van het kabinet aan het Adviescollege onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes was om advies uit te brengen over oplossingen voor de problematiek die is ontstaan in het licht van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021.

Voor het korte termijn advies heeft het college gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor activiteiten rondom de Natura 2000-gebieden. Op 25 september 2019 resulteerde dit in het eerste adviesrapport ‘Niet alles kan’. Hierna volgden het adviesrapport ‘beweiden en bemesten’ en het rapport ‘luchtvaartsector’.

Op 8 juni 2020 overhandigde het Adviescollege het eindrapport genaamd: 'Niet alles kan overal

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

Om tot oplossingen van het stikstofprobleem te komen, wordt er gebruik gemaakt van meet- en rekenmethodieken. De Adviescommissie Meten en Berekenen Stikstof, bestaande uit verschillende experts, onderzocht welke verbeteringen bij het meten en berekenen van stikstof mogelijk zijn. Voorzitter van het Adviescollege was de heer prof. Dr. L. Hordijk.

De opdracht van het kabinet aan Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof was om te adviseren over de bestaande meet- en rekenmethodiek. Deze methodiek wordt gebruikt om de relatie tussen de stikstofuitstoot en stikstofdepositie te bepalen. Ook brachten ze een advies uit over hoe bestaande meetnetten kunnen worden uitgebreid en verbeterd.

De werkzaamheden van het Adviescollege zijn in twee fasen uitgevoerd. In fase één is er geïnventariseerd of en welke verbeteringen er nodig zijn aan de huidige meet- en rekenmethodieken. Deze fase is begin maart 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in het adviesrapport: Niet uit de lucht begrepen.

In fase twee zijn eventuele verbetermogelijkheden uitgewerkt zodat deze beoordeeld en ingebracht kunnen worden. Deze fase is begin juni 2020 afgerond. De bevindingen zijn te lezen in het adviesrapport: Meer meten, robuuster rekenen