Subsidieregeling “Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000” gepubliceerd

Op 1  november jl. is de subsidieregeling “Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000” gepubliceerd. Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in 2024 deze subsidie aanvragen voor het extensiveren van de bedrijfsvoering om de ammoniakemissie te verminderen. In veenweidegebied is daarnaast subsidie mogelijk bij een geringe drooglegging van percelen grasland. En voor aanleg van waterinfiltratiesystemen om de CO2-uitstoot te verminderen. Door te extensiveren verlagen melkveehouders tevens de stikstofuitstoot. Hierdoor is deze regeling ook beschikbaar voor melkveehouders die vallen onder aanpak piekbelasting. Naar verwachting wordt de regeling in mei 2024 opengesteld.

De opgaven vanuit natuur (stikstofopgave) en vanuit klimaat (veenweideopgave) zijn fors, met name in en rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en in veenweidegebieden.

In de veenweidegebieden in Nederland spelen zaken als bodemdaling en de uitstoot van CO2, waar duurzame melkveehouderijbedrijven op willen inspelen. Een geringe drooglegging in combinatie met een waterinfiltratiesysteem in veenweidegebieden draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is naast vermindering van de ammoniakemissie uit de landbouw, ook de behoefte aan extra agrarisch natuur- en landschapsbeheer om de natuur in het nabijgelegen Natura 2000 gebied te kunnen versterken. Extensivering van melkveehouderijbedrijven in en rond deze gebieden legt de basis voor minder ammoniakemissie en biedt tegelijkertijd binnen bedrijven en binnen percelen meer ruimte voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor gebiedsgerichte samenwerkingsverbanden. Hierin werken grondeigenaren en -gebruikers (bijvoorbeeld landbouwers, agrarische collectieven en natuurorganisaties) samen aan maatregelen om de doelen te bereiken. In ieder  samenwerkingsverband zit ten minste één landbouwer.

Doel

Het primaire doel bij deze samenwerkingsprojecten is het ondersteunen van de transitie van de landbouw in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden gericht op de volgende opgaven:

  • De klimaatopgave voor veenweidegebieden door verhogen van de grondwaterstand in graslandpercelen.
  • De stikstofopgave in en rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden door het extensiveren van melkveehouderijbedrijven

Drie categorieën

De subsidieregeling bestaat uit drie categorieën met elk eigen voorwaarden en budget:

Categorie 1: samenwerkingsverband vormen en een gebiedsplan maken.
Bij Categorie 1 krijgt u subsidie voor het opzetten van een samenwerkingsverband en het opstellen van een gebiedsplan tot maximaal € 40.000. Het gaat om een gebiedsplan in veenweidegebieden of in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Categorie 2: geringere drooglegging en extensivering in veenweidegebieden
Bij Categorie 2 krijgt u elk jaar subsidie voor een geringere drooglegging in veenweidegebied. De drooglegging is van 1 april tot 1 oktober maximaal 20, 30 of 40 centimeter. De drooglegging is het verschil tussen de gemiddelde hoogte van het maaiveld van het graslandperceel en het waterpeil in het peilvak.
U ontvangt ook subsidie voor de investering in een waterinfiltratiesysteem en digitale grondwaterpeilbuizen in grasland in veenweidegebied. U kunt daarnaast elk jaar subsidie ontvangen voor extensivering van het melkveehouderijbedrijf in het veenweidegebied.

Categorie 3: extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
Bij Categorie 3 krijgt u elk jaar subsidie voor extensivering van het melkveehouderijbedrijf in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gaat om landbouwgrond in en rond Natura 2000-gebieden, tot 2500 meter rondom dit gebied. Dit doet u door het productie- en bemestingsvolume te verlagen op uw bedrijf. U verlaagt tot 100 of 150 kilogram stikstofdierexcretie per hectare per bedrijf. Dit doet u bij voorkeur in combinatie met de verlengde weidegang volgens de eco-regeling.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO: Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl)