RIVM publiceert Monitor stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden

Het RIVM heeft op 26 oktober 2023 het rapport over de voortgang van de stikstofreductie in beschermde natuurgebieden gepubliceerd. Het rapport beschrijft een daling van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuurgebieden, maar stelt ook dat dit niet voldoende is om de doelen voor stikstofreductie te halen. De rapportage van het RIVM heeft daarbij nog geen rekening kunnen houden met ontwikkelingen na 1 mei 2022 zoals het NPLG en de aanpak piekbelasting.

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) brengt het RIVM samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR) periodiek een rapport uit met de ontwikkeling van stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuurgebieden, de invloed van beleidsmaatregelen en de actuele wetenschappelijke kennis.

Uit het rapport blijkt dat de wettelijke doelen voor stikstofreductie voor de komende jaren naar verwachting niet gehaald worden. Mede door de wetenschappelijke herziening van de Kritische Depositie Waarden (KDW) neemt de raming van het percentage areaal onder de KDW fors af. Hierbij zijn maatregelen vanaf mei 2022 niet meegenomen, zoals de aanpak piekbelasting en het vervallen van de derogatie.

Wettelijke doelen

In de huidige Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is vastgelegd dat in 2025 tenminste 40 procent van stikstofgevoelige natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) moet zijn gebracht, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent. De KDW is de wetenschappelijk bepaalde waarde waarboven het risico bestaat dat natuur significante schade lijdt door de invloed van stikstof. Die is per type natuur verschillend. Uit de nieuwste cijfers van het RIVM rapport blijkt dat met het beleid tot mei 2022 deze wettelijk gestelde stikstofdoelen niet gehaald worden. Het ministerie van LNV werkt voor de komende kabinetsformatie verschillende maatregelen uit om de doelen voor 2025 te halen.

Rapportages over de effecten, haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen

Naast de Monitor stikstofdepositie volgen in januari 2024 aanvullende rapporten van kennisinstellingen over onder meer de voortgang, de effecten en haalbaarheid van de bron- en natuurmaatregelen van het Programma Stikstofreductie en natuurverbetering.