Internetconsultatie wetsvoorstel aanpassing wettelijke stikstofdoelstelling 2030 en uitbreiding vergunningplicht stikstofgerelateerde wijzigingen

Vanaf vandaag is de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel waarmee de doelstelling voor stikstofreductie wordt versneld van 2035 naar 2030 en de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstof gerelateerde wijzigingen wordt uitgebreid. Met het naar voren halen van de wettelijke stikstofdoelstelling van 2035 naar 2030 geeft het kabinet invulling aan het coalitieakkoord en de voorstellen van Remkes. In het wetsvoorstel zijn ook de twee ijkmomenten in 2025 en 2028 opgenomen. Via de internetconsultatie kunnen reacties, ideeën of voorstellen over het wetsvoorstel gedeeld worden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Reageren kan van 14 februari tot en met 23 maart 2023 via www.internetconsultatie.nl.

Om de natuur te herstellen en op termijn ook weer ruimte te creëren voor vergunningverlening is een forse vermindering van stikstof nodig. Het kabinet haalt daarom de wettelijke stikstofdoelstelling naar voren van 2035 naar 2030. Dit betekent dat in 2030 minimaal 74% van de stikstofgevoelige natuur in beschermde natuurgebieden een gezond stikstofniveau moet hebben en onder de kritische depositiewaarde (KDW) zijn gebracht. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van leefgebieden van dieren of planten beschadigt door stikstofneerslag. Conform het advies van Remkes wordt in het wetsvoorstel ook twee ijkmomenten in 2025 en 2028 opgenomen. Tijdens deze ijkmomenten wordt bekeken hoe het gaat met de voortgang van de wettelijke stikstofdoelstelling en of er om dwingende inhoudelijke redenen meer tijd nodig is om de doelen te halen.

Vergunningplicht stikstofgerelateerde wijzigingen

In het wetsvoorstel dat ter consultatie ligt is ook de aangekondigde uitbreiding van de vergunningplicht voor intern salderen en andere stikstofgerelateerde wijzigingen opgenomen. Met de vergunningplicht heeft een ondernemer in principe toestemming nodig voor aanpassingen in het bedrijf die kunnen leiden tot stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuurgebieden. Het ontbreken van deze vergunningplicht zorgt momenteel voor problemen bij zowel ondernemers als bevoegde gezagen. Met de vergunningplicht kunnen ondernemers makkelijker aantonen dat zij toestemming hebben voor hun activiteit, bijvoorbeeld bij het aanvragen van financiering. Ook kunnen bevoegde gezagen beter toezicht houden en voorwaarden stellen bij de inzet van stikstofruimte die beschikbaar komt door aan intern salderen.

Reageren

Via de internetconsultatie kunt u reageren op het wetsvoorstel en bijbehorende memorie van toelichting. Het streven is dat het wetsvoorstel in de eerste helft van 2023 wordt ingediend bij de Tweede Kamer