Actualisatie AERIUS naar 26 januari 2023

AERIUS Calculator en AERIUS Monitor worden op 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Daarin worden ook de gevolgen van het 'Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijnen vanwege aanwezige waarden' meegenomen. Tot die tijd kan de huidige versie van AERIUS Calculator gebruikt blijven worden, rekening houdend met dit Wijzigingsbesluit. Hiervoor is een handreiking beschikbaar. 

Eerder is aangekondigd dat de actualisatie op 22 november 2022 zou plaatsvinden. Deze datum is niet gehaald door een geconstateerde fout op de emissies die is toegewezen aan diverse varkens- en pluimveestallen in de berekening van de lijst met de top 100 grootste ammoniakuitstoters. Deze fout werkt helaas ook door in de nieuwe AERIUS producten. Het herstel van deze fout zorgt voor vertraging van de release. Op 26 januari 2023 heeft het RIVM de gegevens voor AERIUS 2022 hersteld en kan de actualisatie plaatsvinden. De huidige versie van AERIUS, versie 2021, bevat de fout niet.

Handreiking omgaan met Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden

Op 25 november 2022 heeft minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden vastgesteld. In dit besluit zijn de aanwijzingsbesluiten van 101 Natura 2000-gebieden gewijzigd. Waar van toepassing zijn habitattypen en soorten toegevoegd en soms verwijderd. Het gaat om habitattypen die op het moment van aanwijzen aanwezig of afwezig waren, maar destijds ten onrechte niet of wel zijn opgenomen in de oorspronkelijke aanwijzingsbesluiten.

Het wijzigingsbesluit is ingegaan op 26 november 2022. Sinds deze datum moeten bevoegde gezagen de toegevoegde habitattypen of soorten betrekken bij toestemmingverlening. In AERIUS 2022 zijn deze wijzigingen verwerkt. Tot die tijd kunnen initiatiefnemers in AERIUS Calculator handmatig rekening houden met de wijzigingen om te voorkomen dat de toegevoegde habitattypen of leefgebieden onterecht niet betrokken worden in de beoordeling. Hiervoor is een handreiking beschikbaar op BIJ12.nl.

De handreiking geeft een tussentijdse oplossing om rekening te houden met het wijzigingsbesluit, gebruik makend van AERIUS Calculator versie 2021 en in afwachting van de actualisatie naar AERIUS Calculator versie 2022.

Gevolgen voor lopende procedures

De huidige versie van AERIUS Calculator, versie 2021, blijft tot 26 januari beschikbaar voor het berekenen van de depositiebijdrage van projecten. Vanaf die datum is AERIUS Calculator versie 2022 beschikbaar en wordt deze versie in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken rekeninstrument voor toestemmingverlening.

Voor nieuwe aanvragen kan het daarom verstandig zijn om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. Het kan voorkomen dat de uitkomst van een berekening anders is bij doorrekenen met de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Bij lopende procedures die niet afgerond zijn voor 26 januari zal na die datum een nieuwe berekening uitgevoerd moeten worden. De doorlooptijd van aanvraag tot definitief besluit maakt dat aanvragen die nu worden ingediend waarschijnlijk pas na de actualisatie van AERIUS een definitief besluit kunnen ontvangen.

Meer informatie

AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument om de stikstofneerslag van projecten in Natura 2000-gebieden te berekenen en dient als hulpmiddel voor vergunningverlening. AERIUS Monitor geeft informatie over de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en de mate van overbelasting van de stikstofgevoelige natuur in deze natuurgebieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Helpdesk: Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12

Vergroot afbeelding Uitleg over actualisatie AERIUS

Actualisatie AERIUS