Start monitoring stikstofneerslag

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de historische en verwachte ontwikkeling van de neerslag van stikstof in beeld gebracht. In dit eerste monitoringsrapport beschrijft het RIVM de situatie voordat de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering inging. Daarmee geeft het RIVM inzicht in de uitgangssituatie van de structurele stikstofaanpak en daarmee een beeld van de te realiseren stikstofopgave.

Monitoring conform wettelijke afspraken

Op 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering  ingevoerd. Het kabinet legt met deze wet vast dat de natuur versterkt wordt en de stikstofneerslag omlaag gaat. Daarvoor regelt de wet onder meer doelen voor de stikstofneerslag in 2025, 2030 en 2035. In de wet is periodieke monitoring vastgelegd om het effect van de stikstofaanpak te kunnen meten.

Vanaf eind 2023 zal een consortium van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) de tweejaarlijkse rapportage opleveren over de voortgang en gevolgen van de bron- en natuurmaatregelen van de structurele aanpak. Eens in de zes jaar, vanaf 2026, wordt gerapporteerd over de landelijke staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden.