Analyse mogelijk effecten piekbelastersaanpak

Op verzoek van het secretariaat van de heer Johan Remkes heeft het ministerie van LNV samen met het ministerie van Financiën een notitie opgesteld waarin de potentiële effecten van een aanpak gericht op piekbelasters nader wordt geduid.

Het gaat hierbij om een aantal ambtelijke inschattingen en bandbreedtes om inzicht te krijgen in orde-grootte-effecten en niet om een concrete lijst van ondernemingen of concrete onderbouwing van een plan of aanpak. Zoals in de kabinetsappreciatie van het rapport van de heer Remkes wordt aangegeven, vergt een concrete aanpak nadere keuzes en uitwerking. Hiervoor richt het kabinet samen met provincies een taskforce in, waar sectorpartijen bij betrokken worden.

Over de invulling van de aanpak en de taskforce zal de Tweede Kamer in november 2022 worden geïnformeerd.