Raad van State: beweiden van koeien is nog mogelijk

Woensdag 12 oktober 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven dat koeien de wei in mogen als dit kan worden weggestreept tegen het uitrijden van minder stalmest. In de uitspraak legt de Raad van State uit hoe provincies de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunnen beoordelen bij de aanvraag van een natuurvergunning.

De uitspraak van de Raad van State bevestigt wat al eerder duidelijk was, namelijk dat het houden van koeien die én in de stal én in de wei staan één project is, dat onder één natuurvergunning valt.

Wat betekent dit voor de agrarische sector

De Raad van State oordeelt dat koeien de wei in mogen als de toename van stikstofuitstoot van beweiden weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Op deze manier is er geen sprake van extra stikstofuitstoot en kunnen negatieve gevolgen van beweiden op beschermde natuur worden uitgesloten.

Nieuwe natuurvergunning
De Raad van State verheldert dat bij de aanvraag van een nieuwe natuurvergunning boeren moeten aangeven op welke gronden beweid gaat worden. Voor het beweiden van koeien is het van belang dat de gronden vroeger ook al bemest werden (in de referentiesituatie). Om dat vast te stellen, is het bestemmingsplan bepalend. Als de grond waarop koeien grazen een agrarische bestemming had en ook in gebruik was als landbouwgrond, kan er vanuit worden gegaan dat die gronden ook bemest werden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met eventuele latere beperkingen in bestemmingsplannen en de mestregelgeving.

Bestaande natuurvergunning
Voor bestaande natuurvergunningen geldt dat als koeien altijd al in de stal en in de wei hebben gestaan, ze dat kunnen blijven doen op gronden waar bemesten is toegestaan. Het is hierbij wel belangrijk dat kan worden aangetoond dat door het beweiden de grond minder hoeft te worden bemest.

Uitspraak emissiearme stal

De Raad van State heeft ook een uitspraak gedaan over het emissiearme melkveestal type A1.23. Bij dit type stal mag geen gebruik meer worden gemaakt van de zogenoemde Rav-factoren (emissiefactoren). Deze uitspraak sluit aan bij een eerdere uitspraak over het gebruik van emissiefactoren: Uitspraak Raad van State over twee typen emissiearme melkveestallen | Nieuwsbericht | Aanpak Stikstof