Wetsvoorstel natuurcompensatiebank

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee de natuurcompensatiebank kan worden ingericht. Hiervoor is een wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet nodig. 

In de natuurcompensatiebank worden natuurcompensatiemaatregelen als ‘voorraad’ opgenomen. Natuurcompensatiemaatregelen leiden tot verbetering of uitbreiding van typen natuurlijke habitats of van leefgebieden van soorten. Overheden hebben deze compensatie in de toekomst waarschijnlijk nodig voor de mogelijke schade aan voor stikstof gevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden als gevolg van projecten die door overheden zijn geïnitieerd.

De natuurcompensatiemaatregelen kunnen worden gebruikt voor projecten die voldoen aan de zogenoemde adc-voorwaarden. Dit betekent dat voor een bepaald project geen alternatieven zijn, dat er een dwingende reden van groot openbaar belang is om het project te realiseren, en dat er tijdig natuurcompensatie wordt gerealiseerd waardoor de samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.

Als voor natuurcompensatie gebruik kan worden gemaakt van maatregelen die ‘op voorraad’ zijn in de natuurcompensatiebank, zal dit de realisatie van een project kunnen versnellen.

De natuurcompensatiebank is vooral bedoeld voor projecten van het Rijk of waterschappen waarbij sprake is van een dwingende reden van openbaarbelang.

Het wetsvoorstel is voorgelegd aan de Raad van State, die hierop in juni 2021 advies heeft gegeven. Minister Van der Wal heeft het wetsvoorstel en de memorie van toelichting naar aanleiding van dit advies aangepast. Daarnaast heeft er van 25 november tot en met 23 december 2021 een internetconsultatie plaatsgevonden, waarbij organisaties en particulieren zienswijzen konden indienen.

De Tweede Kamer zal op dit wetsvoorstel reageren door middel van schriftelijke vragen, gevolgd door een plenaire mondeling behandeling in de Tweede Kamer. Daarna volgt een schriftelijke en mondelinge behandeling in de Eerste Kamer.