Adresgegevens PAS-meldingen openbaar

Minister Van der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof is genoodzaakt om bedrijfsadresgegevens van PAS-melders openbaar te maken. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten op woensdag 19 januari 2022. Het Rijk heeft met provincies afgesproken om niet te handhaven bij PAS-melders, aangezien wettelijk is vastgelegd dat de PAS-meldingen gelegaliseerd worden. 

Wet openbaarheid van bestuur

Het verzoek tot openbaarmaking van de adresgegevens is gedaan volgens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is hier eerder tegen in beroep gegaan, omdat daarmee de privacy van de initiatiefnemers in het geding zou zijn. Vooral bij agrarische ondernemers is het adres van het bedrijf vaak ook het huisadres. De Raad van State heeft op 19 januari geoordeeld dat deze adresgegevens alsnog bekend gemaakt moeten worden. Minister Van der Wal-Zeggelink is teleurgesteld met deze uitspraak: “PAS-melders, onder wie veel agrarische bedrijven, hebben zich te goeder trouw aan de toen geldende regels gehouden. Niet voor niets zijn we in hoger beroep gegaan om te voorkomen dat deze adressen openbaar worden gemaakt. De uitspraak van de Raad van State onderstreept de urgentie van het zo spoedig mogelijk uitvoeren van het legalisatieprogramma”. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens openbaar maken.

Handhaving

Met de provincies is afgesproken dat zij niet zullen handhaven gedurende de periode die nodig is voor de legalisering van de PAS-meldingen. Voor het legaliseren van de meldingen is een legalisatieprogramma ontworpen. In de wet Stikstofreductie en natuurverbetering is vastgelegd dat de noodzakelijke maatregelen voor het legaliseren van PAS-meldingen uiterlijk in februari 2025 zijn uitgevoerd. De stikstofruimte die vrijkomt van maatregelen die eerder beschikbaar zijn, worden direct gebruikt om PAS-melders te legaliseren. 

Aanmelden voor vergunning noodzakelijk

PAS-melders die in aanmerking komen voor een vergunning kunnen zich melden bij Rijksoverheid. Informatie hierover vindt u hier.