Meer ruimte voor vrijwillige opkoop veehouderijen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kondigt een aantal verruimingen aan in de eerste tranche van de Maatregel Gerichte Opkoop (MGO), de opkoopregeling voor veehouderijen van Rijk en provincies. Zo verhoogt de minister het subsidieplafond met 133 miljoen euro en verlengt zij de termijn waarop koopovereenkomsten moeten zijn afgesloten met vier maanden, tot 4 september 2022. Daarnaast wordt de opkoop van grond rondom stallen mogelijk gemaakt. En met een verruiming in de voorwaarden wordt er meer budget beschikbaar gesteld om ook veehouderijen zonder productierechten  (zoals geiten- en kalverhouderijen) op te kunnen kopen. Met de aanpassing van de regeling willen Rijk en provincies ondernemers meer ruimte bieden om hun veehouderijen vrijwillig te beëindigen. 

Provincies kunnen het budget uit de MGO gebruiken voor de opkoop van veehouderijen met een hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Door deze piekbelasters op te kopen kunnen provincies doelgericht stikstofneerslag verlagen daar waar dat het hardst nodig is. Dat maakt het mogelijk om heel gericht te werken aan natuurherstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De ontwerpregeling voor de aanpassing in de eerste tranche is bedoeld ter vervanging van de huidige regeling, die gold tot 1 november 2021. Minister Schouten heeft de ontwerpregeling voorgelegd aan de Tweede Kamer. De regeling gaat naar verwachting eind december 2021 in. 

In 2e en 3e tranche ook verplaatsing van veehouderijen mogelijk

Op dit moment worden ook voorbereidingen getroffen voor de tweede en derde tranche van de regeling. De inzet voor de tweede en derde tranche is om ook het verplaatsen van bedrijven mogelijk te maken voor ondernemers die niet willen stoppen, maar elders – op grotere afstand van stikstofgevoelige natuur – als veehouder duurzaam verder willen. Er moet daarbij dan wel sprake zijn van het overnemen van een bestaande veehouderij met productierechten en via innovatie moet op dat bedrijf emissiereductie plaatsvinden. Naar verwachting gaat de tweede tranche voorjaar 2022 in. 

De Maatregel Gerichte Opkoop is vrijwillig

Deelname aan de Maatregel Gerichte Opkoop is áltijd vrijwillig. Provincies en veehouders gaan met elkaar in onderhandeling over de koopovereenkomst. De twee partijen kunnen alleen op basis van wederzijdse instemming een koopovereenkomst met elkaar afsluiten. Het sluiten van een koopovereenkomst met de provincie is dus niet verplicht.