Verkenningen stikstofopgave voor de langere termijn

Vandaag zijn een aantal verkenningen gepubliceerd die het nieuwe kabinet handvatten bieden om ook op de langere termijn invulling te geven aan de stikstofopgave. Het gaat om de Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek, de verkenning Normeren en Beprijzen stikstofemissies, de taakopdracht ruimtelijke verkenning stikstofgevoelige natuur en de verkenning Governance en participatie. De eerste twee zijn onder onafhankelijk voorzitterschap van ABD Topconsult uitgevoerd.

Met de opdracht voor de verkenningen heeft het kabinet een divers aantal opties en perspectieven in kaart laten brengen om de structurele aanpak van het stikstofvraagstuk, met het oog op de lange termijn, verder vorm te geven. Daarmee kan verder invulling worden gegeven aan de structurele aanpak en de Wet stikstofreductie en natuurverbetering die onlangs is aangenomen en waarmee het fundament voor het stikstofvraagstuk is gelegd.

Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

De Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek bevat een integrale analyse van het stikstofvraagstuk op basis waarvan een aantal toekomstrichtingen, te maken keuzes en handelingsperspectieven voor de lange termijn worden geschetst. De verkenning gaat in op de mogelijke lange termijndoelstellingen en geeft daarbij verschillende transitiepaden aan. Ook gaat de verkenning in op de onderlinge samenhang met andere maatschappelijke vraagstukken zoals de klimaatproblematiek, de opgaven voor gezondheid, lucht- en waterkwaliteit, landschap en een productief en duurzaam economisch verdienvermogen.

Normeren en Beprijzen van stikstofemissie

De verkenning Normeren en Beprijzen van stikstofemissie brengt verschillende opties in kaart die kunnen worden overwogen bij de verdere vormgeving van de structurele aanpak. De verkenning schetst mogelijke maatregelen om middels normeringen en beprijzingen de stikstofemissies te reduceren. Hierbij is gekeken naar de sectoren mobiliteit, industrie, landbouw en huishoudens. 

Ruimtelijke verkenning stikstofgevoelige natuur

De taakopdracht ruimtelijke verkenning stikstofgevoelige natuur onderzoekt hoe een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting kan bijdragen aan het realiseren van de Natura 2000-doelen. De verkenning biedt inzicht in hoe een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting vorm kan krijgen. De verkenning is, onder opdrachtgeverschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselzekerheid door een consortium van onderzoeksbureaus uitgevoerd.

Verkenning Governance en participatie

De verkenning Governance en participatie biedt inzicht in de overlegstructuur met stakeholders binnen de stikstofaanpak. Ook evalueert de verkenning de bestaande Klankbordgroep Stikstof en geeft advies over de in te richten overlegstructuur in de toekomst.