Internetconsulatie actualisatie regels industriële emissies gestart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een actualisatie voor van de algemene regels voor emissies van de industrie onder de Omgevingswet.

De wijzigingen zorgen voor het actualiseren en het op niveau brengen van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) van regels op het gebied van industriële emissies. Daarnaast leveren ze ook een bijdrage aan de uitvoering van de afspraken die het Rijk, provincies en gemeenten gemaakt hebben in het op 13 januari 2020 gesloten Schone Lucht Akkoord over het reduceren van industriële emissies.

De voorgestelde wijzigingen zien op:

  1. Actualiseren emissiegrenswaarden luchtmodule Besluit activiteiten leefomgeving;
  2. Aanscherping emissiegrenswaarden biomassacentrales (0,5-50MWth);
  3. Invoeren vergunningplicht biomassacentrales < 15 MW;
  4. Actualiseren rentevoet kosteneffectiviteitsberekening in twee stappen.

De internetconsulatie loopt tot en met 29 maart 2021.

De wijzigingen zullen naar verwachting een positief effect hebben op de luchtkwaliteit, doordat het de emissies van verschillende stoffen reduceert. Er zal een reductie te zien zijn op de stoffen waar het Schone Lucht Akkoord zich op richt (Stikstofoxiden, ammoniakuitstoot en Stof) en andere stoffen die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.