Adviescollege ‘meten en berekenen’: stikstofmodellen voldoende betrouwbaar

Het Adviescollege Meten en Berekenen (‘de commissie Hordijk’) heeft vandaag haar eerste adviesrapport (‘Niet uit de lucht gegrepen’) overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit rapport geeft antwoord op de vraag of de gebruikte methodes voor het bepalen van stikstofneerslag voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn om het stikstofbeleid van Rijk en provincies op te baseren.

Eén van de belangrijkste conclusies van het adviescollege is dat de gebruikte data, methoden en modellen van de onderzoekers voldoende tot goed zijn. De huidige wetenschappelijke aanpak voor het meten en berekenen van stikstofneerslag is geschikt. Minister Schouten laat in een eerste reactie weten dat het goed is om te constateren dat de stikstofaanpak, en dus ook de maatregelen die het kabinet neemt, is gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde cijfers en feiten. “Het bevestigt dat we meten wat we willen weten. En dat we weten in welke mate sectoren in Nederland bijdragen aan de stikstofneerslag”, aldus Schouten.

Verbeterpunten

Het adviescollege doet in haar eerste rapport ook een aantal aanbevelingen om het meten en berekenen te verbeteren. Zij constateert bijvoorbeeld dat de onzekerheid in de gebruikte modellen kan worden verkleind door het aantal metingen en meetpunten uit te breiden. Het kabinet heeft de uitbreiding van het meetnet overigens al toegezegd. Ook adviseert het adviescollege om de kwaliteit te verbeteren door de nu gebruikte modellen te combineren met andere bronnen en modellen. Verder constateren de collegeleden dat de transparantie over het huidige instrumentarium beter kan. Het kabinet zal deze aanbevelingen oppakken en is hiermee op onderdelen ook al begonnen. Het kabinet komt op een later moment nog met een uitgebreidere reactie op het rapport.

Over het Adviescollege

Minister Schouten had het adviescollege in november vorig jaar verzocht om haar te adviseren over de bestaande meet- en rekenmethodes. Het adviescollege - dat onder leiding staat van hoogleraar Leen Hordijk - verricht haar werkzaamheden in twee fasen. De eerste fase is nu afgerond. In de tweede fase werkt het adviescollege de verbetermogelijkheden uit. Deze fase wordt medio juni 2020 afgerond.


Meer weten over het Adviescollege Meten en Berekenen?