Stakeholders in gesprek over drempelwaarde stikstof

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseerden op 14 januari jl. de stakeholderbijeenkomst ‘handelingsruimte stikstof’. Ruim 50 deelnemers - onder andere juristen, ecologen en vertegenwoordigers uit de bouw-, natuur- en landbouwsector – gingen met elkaar in gesprek over vijf verschillende varianten om tot een drempelwaarde te komen.  

Bijeenkomst stakeholders januari 2020

Met een drempelwaarde zouden projecten die geen of nauwelijks stikstof uitstoten snel kunnen worden opgestart zonder dat er vergunningsprocedures nodig zijn. Vijf varianten van een drempelwaarde zijn uitgewerkt in het concept-rapport ‘Onderzoek varianten drempelwaarden’. In het rapport is iedere variant beoordeeld op haalbaarheid, juridische houdbaarheid en snelheid.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van de bijeenkomst worden meegenomen bij het schrijven van de eindversie van het rapport, dat wordt gebruikt bij de uiteindelijke besluitvorming over dit onderwerp.