Minister Schouten bezoekt Natura 2000-gebied in Overijssel

Op woensdag 8 januari 2020 bezocht Minister Schouten het natuurherstelproject-Snoeyingsbeek, ten noorden van Losser (Overijssel). Dit project wordt uitgevoerd in de Natura 2000-gebieden Landgoederen Oldenzaal (waar een beek ontspringt) en Dinkelland. De vochtige bossen in de omgeving van de beek kampen met twee problemen: de waterstanden zijn te laag en er komt teveel stikstof op de bodem. Dat leidt onder andere tot verzuring van de toplaag van de bodem.

Minister Schouten bezoekt Natura 2000-gebied in Overijssel

Aanpak schade door stikstof en te lage waterstanden

Omdat diepere bodemlagen nog wél voldoende bufferstoffen hebben, kan de verzuring aangepakt worden door het grondwater te verhogen. Daarmee worden die bufferstoffen weer naar de verzuurde toplaag gebracht. Tegelijk wordt dan het verdrogingsprobleem opgelost. Om het grondwater te verhogen, moet de beek ondieper worden gemaakt.

Maatwerk onder leiding van Provincie Overijssel

Deze aanpak wordt in veel meer Natura 2000-gebieden toegepast. Het is een voorbeeld van een maatwerkoplossing op lokaal niveau, waarbij problemen met een vergelijkbaar effect gezamenlijk worden aangepakt. Onder leiding van de Provincie Overijssel is, in een zorgvuldig proces dat enkele jaren heeft geduurd, het plan uitgewerkt. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de agrarische ondernemers.

Overige maatregelen

Naast de maatregel in de beek was het nodig om de mogelijkheid te creëren voor een retentiegebied: daar kan het water worden opgevangen als er plotseling veel regen valt en de beek buiten zijn oevers treedt. Bij één van de aanliggende boerenbedrijven is daarvoor een afspraak gemaakt voor aangepast beheer van het grasland en is de waardedaling afgekocht. Aan de andere kant van de beek is een boerenbedrijf dat wilde groeien, verplaatst naar Drenthe. Een ander bedrijf gaat zich hier nu vestigen.

Ecologisch adviseur Fons Eysink lichtte de natuurherstelmaatregelen toe. Ook sprak de minister met de drie betrokken agrarische families.