Over de Kamerbrief van 13 november 2019: maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur (snelheidsmaatregel)

Algemeen

Waarom ligt nu de focus op de woningbouw en infraprojecten?

Het Kabinet ervoor gekozen voorrang te geven aan projecten van groot algemeen belang. Het woningvraagstuk is urgent - we hebben dringend nieuwe huizen nodig – en de zorg om banenverlies in de bouw is acuut.

Het kabinet wil ook snel doorpakken voor andere sectoren. Daarom werkt zij aan de realisatie van een drempelwaarde voor alle andere activiteiten of projecten die een beperkte depositie veroorzaken. Na de voorlichting van de Raad van State in december vindt besluitvorming hierover zo spoedig mogelijk plaats.

Verder moet worden benadrukt dat deze maatregelen niet alleen bedoeld zijn om de vergunningverlening weer op gang te krijgen, maar bovenal om de natuur te versterken. Als de natuur robuuster is, kan het ook beter tegen een stootje.

Waarom kiest het kabinet voor deze set aan maatregelen?

Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn én op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie.

Het Kabinet kiest er niet voor een noodwet in te stellen, zoals de PVV voorstelt. Waarom is dat zo?

De Raad van State heeft zich op 29 mei duidelijk uitgesproken. We mogen niet meer op de pof leven als het gaat om het nemen van maatregelen die stikstofuitstoot reduceren. Oplossingsmogelijkheden die daar niet aan voldoen zijn daardoor juridisch onhaalbaar. Het voorstel van Wilders bevat elementen die hier wel van uitgaan.

Welke rol hebben de provincies bij (de uitvoering van) deze maatregelen?

De provincies zijn belangrijk bij het nemen en uitvoeren van de maatregelen: zij gaan over veel vergunningen en zijn verantwoordelijk voor natuurmaatregelen. Hun specifieke rol bij de invoering van de snelheidsmaatregel en het aanpassen van de samenstelling van het veevoer is gering. Wel kunnen de provincies een rol hebben bij het realiseren van de woningopgave, bijvoorbeeld wanneer er geprioriteerd moet worden tussen projecten.

Waar wordt de extra 500 miljoen euro aan uitgegeven?

De helft van het bedrag gebruiken we voor het verbeteren van de natuur en het treffen van maatregelen die de negatieve effecten van activiteiten compenseren.

We willen overigens bedrukken dat dit half miljard niet het enige geld is dat nu beschikbaar is en beschikbaar gaat komen. Zo is in het Klimaatakkoord al 100 miljoen euro gereserveerd voor de veehouderij rondom Natura 2000-gebieden en 100 miljoen euro voor de veenweideaanpak, en daarnaast kunnen ook extra middelen voor de woningmarkt (1 miljard in de Miljoenennota 2020) onder meer worden gebruikt om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw op te vangen. Voor de saneringsregeling van de varkenshouderij heeft het kabinet eerder al 180 miljoen euro vrijgemaakt.

Komt er nog meer geld bij?

Het gaat ons allen om goede aanpak van de stikstofproblemen. Het benodigde budget is daarvan een afgeleide.  Voorlopig kunnen grote stappen worden gezet met het vrijgespeelde budget. Indien nodig zal het kabinet op een later moment bezien of het nodig en mogelijk is om extra middelen vrij te maken.

Wat zijn de volgende stappen?

Het kabinet en provincies maken uiterlijk 1 december eenduidige afspraken over de beleidsregels, zodat alle vergunningaanvragers weten waar ze aan toe zijn.  Het kabinet werkt verder aan een breder pakket aan bronmaatregelen om een generieke drempelwaarde mogelijk te maken voor projecten die een beperkte stikstofdepositie veroorzaken. Voor een drempelwaarde is bij de Raad van State een voorlichting gevraagd over het invoeren van een generieke drempelwaarde. Deze voorlichting komt in december. Aansluitend hierop vindt besluitvorming plaats.