Over de procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen

Ik heb mijn gegevens aangeleverd. Wat nu?

Na het versturen controleert het bevoegd gezag uw gegevens. Mochten de gegevens niet compleet zijn dan neemt het bevoegd gezag contact met u op.

Wanneer precies wordt mijn melding omgezet in een vergunning?

We doen er alles aan om zoveel mogelijk meldingen zo snel mogelijk in vergunningen om te zetten. Belangrijk is dat de vergunning die wordt afgegeven maximale zekerheid biedt. Daarom kan de vergunning pas worden afgegeven als de effecten van de stikstofmaatregelen vaststaan. Pas dan is er depositieruimte beschikbaar die voor de meldingen kan worden ingezet. De eerste meldingen kunnen naar verwachting in mei 2021 in vergunningen worden omgezet.

Wordt er bij het omzetten in vergunningen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende sectoren. 

Ik ben bezig met een vergunningaanvraag, moet ik deze intrekken?

Nee, dat is niet nodig. Een reeds ingediende aanvraag kan op een later moment worden aangevuld of aangepast met de eventueel noodzakelijke informatie. Nu is dus geen actie vereist.

Geldt mijn om te zetten melding nu als referentiesituatie?

Momenteel is de melding nog niet omgezet in een vergunning en kan deze niet dienen als referentie. Indien de melding een aanvulling is op een eerder verleende Wnb-vergunning dan geldt deze Wnb-vergunning nog steeds als referentie. Anders bestaat de referentie uit de milieutoestemming(en) op de referentiedata van de Natura 2000-gebieden, eventueel vervangen door een latere milieutoestemming met een lagere depositie. Zie voor meer informatie over het bepalen van de referentiesituatie deze pagina. Op aanvullingen die met de melding samenhangen zal niet actief worden gehandhaafd. 

Ik heb nog geen brief ontvangen. Klopt dat?

Ja, dat kan kloppen. Een deel van de PAS-melders ontvangt de brief per post halverwege de maand november 2020. Alle PAS-melders ontvangen vlak na 6 november 2020 een e-mailbericht van het ministerie van LNV met dezelfde inhoud als de schriftelijke brief. PAS-melders die helemaal niets hebben ontvangen, kunnen de brief alsnog opvragen via het contactformulier van het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000. 

PAS-melders die eerder hebben aangegeven hun PAS-melding niet te willen omzetten naar een vergunning, ontvangen geen brief en geen e-mailbericht en hoeven geen gegevens aan te leveren.

Ik heb 2 brieven ontvangen. Wat moet ik doen?

In de verzending van de brieven hebben een aantal adressen in Flevoland twee brieven gekregen. Als u initiatiefnemer bent in de provincie Flevoland, dan is alleen de brief met het Aerius-kenmerk  voor u van belang.

Infographic procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen