Over de kamerbrief van 13 oktober 2020 inzake wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

Wat houdt het wetsvoorstel kort in?

 • Met het wetsvoorstel legt het kabinet met een wettelijke verplichting vast dat de natuur  moet worden versterkt en de stikstofuitstoot omlaag moet.
 • We investeren daarom bijna 3 miljard euro in de natuur.
 • Ook wordt er ruim 2 miljard euro geïnvesteerd in (bron)maatregelen om de verschillende sectoren te helpen de stikstof-uitstoot te verlagen.
 • Zo zorgen we ervoor dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau zit.
 • De wet regelt ook dat de bouwsector gemakkelijker een natuurvergunning krijgt voor bijvoorbeeld de bouw van extra woningen. 
 • Indien nodig nemen we maatregelen om bij te sturen.
Infographic: Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Wat gebeurt er na 2030?

Dit wetsvoorstel borgt dat uiterlijk in 2028 nieuwe doelen voor de periode na 2030 worden vastgelegd. Het doel is om daarmee op termijn alle Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te krijgen.  

Wat maakt deze aanpak anders dan de PAS?

 • Deze aanpak is een pakket aan maatregelen en afspraken waarin het natuurbelang voorop staat. Het versterken van de natuur wordt met een wettelijke verplichting vastgelegd. We investeren daarom ook bijna 3 miljard euro in de natuur.
 • Deze  aanpak is - anders dan het PAS – dus geen systeem voor het genereren van ontwikkelingsruimte voor vergunningverlening. De aanpak zorgt er juist voor, door in natuurbehoud en -herstel te voorzien, dat er geleidelijk minder knelpunten voor economische en maatschappelijke activiteiten ontstaan. 

Waar gaat de vrijgekomen en beschikbare stikstofruimte naar toe, hoeveel is er voor natuur v.s. economie?

 • In beginsel gaat de ruimte die vrijkomt uit de maatregelen van de structurele aanpak naar de natuur. Dat is nodig voor het behalen van de resultaatsverplichting om de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te krijgen.  
 • In twee gevallen wordt de ruimte ook ergens anders voor ingezet:
  • 3,6 mol aan depositiereductie uit de warme sanering van de varkenshouderij gaat naar woningbouw- en MIRT-projecten.
  • Gemiddeld 20 mol wordt ingezet voor het vergunnen van PAS-meldingen en projecten met nationale belangen (zoals wegen, dijken, etc.)

Wat is de natuurbank?

 • Met de natuurbank wordt natuurcompensatie vooraf gerealiseerd. Projecten van de overheid die een groot openbaar belang vertegenwoordigen (zoals dijkversteviging ) kunnen de natuur uit de natuurbank gebruiken als compensatiemaatregel voor de nadelige effecten die ze aan stikstofgevoelige natuur toebrengen.
 • Er komt een openbaar register waarin de beschikbare compensatienatuur en de eventuele toedelingen aan projecten staan vermeld.  Het streven is dat het register in 2021 beschikbaar is.
 • Een belangrijk voordeel van de natuurbank is dat geen losse, versnipperde compensatienatuur per project hoeft te worden gerealiseerd, maar dat sprake is van een samenhangende aanpak.

In de natuurbank wordt ‘compensatienatuur’ gerealiseerd, wat is dat?

Compensatienatuur is natuur die wordt gerealiseerd om negatieve effecten van een plan of project op een Natura 2000 natuurgebied te compenseren. Compensatienatuur is alleen aan de orde als het om een project gaat met een dwingende reden van groot openbaar belang (zoals dijkversteviging) èn als er geen andere mogelijkheden zijn om de schade te voorkomen.

Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt een opgave vastgesteld per gebied. Is het al duidelijk welke opgaven er zijn per gebied?

Met behulp van de nieuw op te stellen ‘stikstofanalyses’ wordt de opgave per gebied in beeld gebracht. Naar verwachting zullen deze analyses medio-december worden opgeleverd. Waarna begin 2021 de opgaves per gebied kunnen worden vastgesteld.

Voor de gebiedsgerichte aanpak wordt per gebied een implementatiestrategie opgesteld. Zijn deze strategieën per gebied al bekend?

Begin 2021 worden de opgaves per gebied vastgesteld. De implementatiestrategie zal vervolgens met de betrokken provincies vormgegeven worden.

Wanneer wordt meer duidelijk over de maatregel gerichte opkoop?

De verwachting is dat de maatregel gerichte opkoop eind oktober/begin november wordt gepubliceerd.

Hoe komt een wet tot stand?