Over de Kamerbrief van 13 oktober 2020 kabinetsreactie Hordijk

Welke adviezen van het adviescollege neemt het kabinet over?

 • De instelling van een kennisprogramma stikstof. In het kennisprogramma wordt verkend hoe het toepassen van een modelensemble, waarmee meerdere modellen worden gecombineerd om uitkomsten duidelijker te maken en het gebruik van satellietmetingen kunnen bijdragen aan beter inzicht in emissies en verspreiding;
 • Uitbreiding meetnetten;
 • Verbeteren van de besturing van het meet-, model- en rekeninstrumentarium;
 • AERIUS Calculator verder ontwikkelen als ondersteuningsinstrument voor vergunningverlening.

Andere aanbevelingen bestuderen we nog, zoals zo mogelijk het verruimen van de ondergrens en het hanteren van een rekengrens bij projecten.

Hordijk geeft aan dat AERIUS Calculator niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. U blijft toch gebruik maken van AERIUS. Wat betekent dat voor de vergunningverlening? Houden deze dan wel juridisch stand bij bezwaar?

 • AERIUS Calculator is het best beschikbare instrument voor het doorrekenen van projecten op hun effecten op stikstofdepositie. Het is van belang dat bevoegde gezagen bij hun vergunningverlening uitgaan van de best beschikbare methode en dat is AERIUS Calculator.
 • Dat de AERIUS Calculator onzekerheden bevat is niet nieuw. En aan verdere doorontwikkeling  wordt ook voortdurend gewerkt – op 15 oktober is weer een nieuwe versie met geactualiseerde gegevens beschikbaar. Het huidige systeem, inclusief het gebruik van AERIUS Calculator in de huidige vorm, blijft de basis voor vergunningverlening.

Is dit ‘kennisprogramma Stikstof’ er al? En wat doet het?

 • Op dit moment wordt de programmering van het kennisprogramma vormgegeven.
 • Het kennisprogramma biedt  een transparante en wetenschappelijke onderbouwing  voor het huidige en toekomstige beleid voor stikstof in Nederland.
 • Zo zal binnen het kennisprogramma stikstof onderzoek worden uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in het verminderen van onzekerheden omtrent stikstofberekeningen- en metingen.

U geeft aan dat het meetnetwerk wordt uitgebreid. Hoever bent u hier nu mee?

De meetnetuitbreidingen kunnen veelal vanaf 2021 operationeel zijn, afhankelijk van de aanlevertijd van apparatuur. Er kan in dat geval vanaf 2022 jaarrond worden gemeten, waarmee de uitbreidingen en resultaten volwaardig onderdeel worden van het meetnet.

Het Adviescollege de (huidige) rekenkundige grens van 0,005 mol/ha/jr als een grenswaarde, die op termijn verhoogd zou kunnen worden. Wanneer krijgen we daar duidelijkheid over?

 • Samen met het RIVM onderzoekt het kabinet in hoeverre aanpassing van deze grenswaarde mogelijk is.
 • De resultaten van dit onderzoek zullen medio volgend jaar beschikbaar zijn.