Over de Kamerbrief van 13 oktober 2020 inzake adviescollege Remkes

Welke adviezen van het adviescollege neemt het kabinet over?

 • Het kabinet deelt het uitgangspunt van het Adviescollege dat de natuur voorop staat. De structurele aanpak stikstof is gericht op herstel en verbetering van de natuur, waaraan zoals ook Remkes adviseert alle sectoren een bijdrage leveren. 
 • Een van de uitgangspunten die het kabinet deelt met  Remkes is dat de structurele aanpak juridisch houdbaar is. Dit betekent voldoende zekerheid voor het behalen van de doelstellingen voor Natura 2000-gebieden. Ook het Adviescollege geeft aan dat het essentieel is voor het slagen van de aanpak dat gegarandeerd wordt dat de doelen gehaald worden.
 • Dit doet het kabinet door in het wetsvoorstel, in lijn met het eindadvies Remkes, het volgende op te nemen:
  • De doelstelling voor stikstofreductie is vastgelegd als resultaatsverplichting
  • Tussendoelen
  • Activiteiten tijdens de bouw- en sloopfase worden vergunningvrij
  • En een wettelijke uitvoeringsplicht voor bron- en natuurmaatregelen.

Het adviescollege adviseert om een onderscheid te maken tussen NH3 (ammoniak) en NOx (stikstofoxiden). Waarom neemt het kabinet dit advies niet over?

Het kabinet kiest voor een structurele aanpak die gericht is op het verminderen van de stikstofdepositie; het neerdalen van stikstofoxiden en ammoniak vanuit de lucht op de grond. Op deze manier kan het effect van stikstof op de natuurkwaliteit het meest nauwkeurig gemeten worden.

Een scheiding van emissies zou een flinke aanpassing vragen aan het systeem van vergunningverlening en bepaling van de mate van overschrijding van de KDW (Kritische Depositiewaarde) per stikstofgevoelig habitattype, dat nu is gebaseerd op depositie.

Het adviescollege zegt dat in 2030 de emissies van ammoniak en NOx gehalveerd moeten zijn. Het kabinet houdt zich aan een andere doelstelling. Waarom?

 • Na zorgvuldige afweging houdt het kabinet zich aan de doelstelling om in 2030 minimaal de helft van de stikstofgevoelige natuurhectares boven een gezonde stikstofgrens te krijgen. 
 • Het advies voor een nog ambitieuzere doelstelling is nu niet haalbaar vanwege de bijkomende economische, sociale, maatschappelijke en financiële gevolgen.
 • Wat niet mag gebeuren, is dat het stikstofdossier onnodige belemmeringen met zich meebrengt en economisch herstel in de weg zit na de coronacrisis.