Industrie & energie

Waaruit bestaat de bijdrage vanuit de sector industrie en energiesector aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot?

De sector industrie en energie is verantwoordelijk voor 1,3% van de stikstofdepositie in Nederland. De industrie- en energiesector is op grond van de Europese Richtlijn Industriële emissies verplicht te investeren in de Best Beschikbare Techniek (BBT). Door de BBT-aanpak zijn de meest kosteneffectieve emissie-reducerende maatregelen binnen de sector industrie en energie daarmee al verplicht. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet en vraagt investeringen van vele tientallen miljoenen door de sector.  Dit zal naar verwachting in 2030 tot een verdere stikstofemissiereductie leiden.

Ook onderzoekt het kabinet samen met de sector de komende tijd welke mogelijkheden er zijn om de BBT aanpak verder te optimaliseren zodat aanvullende kosteneffectieve stikstofreductie kan worden gerealiseerd. Dit gebeurt in samenhang met de uitwerking van het Schone Lucht Akkoord.

Het kabinet bekijkt ook of het mogelijk is voor een beperkt aantal individuele piekbelasters om op vrijwillige basis extra significante stikstofreductie te realiseren. De komende tijd worden de mogelijkheden hiervoor verkend. Daarbij let het kabinet op technische haalbaarheid, kosteneffectiviteit en staatssteunkaders.

Tenslotte is in de tweede helft van 2019 besloten tot een subsidiestop voor pelletkachels en biomassaketels binnen de ISDE regeling. Deze maatregel heeft een klein maar positief effect op de stikstofdepositie.

Komen industriële uitstoters niet te makkelijk weg?

De sector industrie en energie is op grond van de Europese Richtlijn Industriële emissies verplicht te investeren in de Best Beschikbare Techniek (BBT). Door de BBT-aanpak zijn de meest kosteneffectieve emissie-reducerende maatregelen binnen de sector industrie en energie daarmee al verplicht. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet en vraagt investeringen van vele tientallen miljoenen door de sector industrie en energie. Onder andere de BBT-aanpak zorgt voor een aanzienlijke verdere reductie van stikstofdepositie.

Naast de BBT-aanpak zijn op basis van een verkennende studie door TNO en een quickscan bij een deel van het bedrijfsleven enkele mogelijkheden voor extra maatregelen geïdentificeerd. Deze worden de komende tijd verder onderzocht en uitgewerkt.

Daarnaast draagt de industrie met de maatregelen uit het Klimaatakkoord en de maatregelen om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis ook bij aan stikstofreductie.

Waarom worden er geen maatregelen genomen om de bijstook van biomassa af te bouwen?

Maatregelen over de bijstook van biomassa waren onderdeel van de inventarisatie van maatregelen. Uit de analyse van de planbureaus blijkt dat deze maatregel niet (kosten)effectief is. Dit komt doordat  het stoppen met de bijstook van biomassa in grote centrales leidt tot zeer geringe stikstofreductie (0,04 mol/ha/j) tegen zeer hoge kosten. Daarnaast is het juridisch heel complex.