Intern salderen

Het Rijk en de provincies hebben afspraken gemaakt over intern salderen. Wat is intern salderen?

Stelt u voor: u wilt als ondernemer uw bedrijf uitbreiden. Dan mag u, ondanks die uitbreiding niet meer depositie veroorzaken op stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Dat kan door uw bedrijf zo aan te passen dat de stikstof-uitstoot hetzelfde blijft, ondanks dat het bedrijf uitbreidt, bijvoorbeeld door het installeren van emissiearme technieken (bijvoorbeeld mestschuiven). U lost het probleem van stikstof dus binnen het eigen project op: intern salderen.

Infographic intern salderen

Welke regels gelden er als een ondernemer gebruik wil maken van intern salderen? 

De regels van intern salderen zijn van toepassing wanneer u als ondernemer een natuurvergunning moet aanvragen, omdat het bedrijf bijvoorbeeld wordt uitgebreid. Voor het toekennen van deze natuurvergunning is het volgende leidend:

Er mag alleen gebruik gemaakt worden van de vergunde emissie voor de gerealiseerde capaciteit. Dit wil zeggen de installaties en gebouwen die daadwerkelijk zijn gebouwd.

Stikstofemissie van een installatie of gebouw die nooit is gerealiseerd, mag niet worden ingezet om mee te salderen.

Als ik gebruik wil maken van intern salderen, hoe toon ik dan aan dat mijn stikstof-depositie gelijk blijft?

De stikstofneerslag van bedrijven kan worden vastgesteld met de AERIUS Calculator. Daarmee kan tevens worden aangetoond dat de stikstofneerslag gelijk blijft door een verschilberekening te maken.

Waar moet ik een vergunning aanvragen als ik mijn bedrijf wil uitbreiden en gebruik maak van intern salderen?

Vergunningen kunt u aanvragen bij provincies of gemeenten.

Een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming zal in de meeste gevallen bij de provincie moeten worden aangevraagd. De omgevingsvergunning bij de gemeente. Het is ook mogelijk de natuurtoestemming hierin mee te nemen; de gemeente zal de provincie dan verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen.

Hoe lang duurt het voor de vergunning wordt verleend?

Voor een besluit op een aanvraag geldt een behandeltermijn van 13 weken.

Zijn er kosten verbonden aan intern salderen?

Aan intern salderen zijn, naast de kosten voor bijvoorbeeld de emissiearme technieken, geen andere kosten verbonden dan voor het aanvragen van de vergunning (de leges). De kosten hiervoor verschillen per provincie.

In sommige gevallen kunnen bedrijven en boeren volledig gebruik maken van de vergunde capaciteit bij intern salderen. Hoe zit dat?

Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en realisatie in principe ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering. Er zijn uitzonderingen. Wanneer een bedrijf aantoonbare stappen heeft gezet, of investeringen heeft gedaan om deze ruimte te vullen, zijn er mogelijkheden om daarvan af te wijken. Dat geldt ook voor bedrijven die innovatieve stikstofemissie reducerende technieken toepassen, projecten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied en voor projecten van algemeen belang of voor de nationale veiligheid, zoals dijkaanleg.

Heeft u voorbeelden om de werking van intern salderen te illustreren?

Jazeker, onderstaande drie voorbeelden gaan over veehouderijbedrijven, maar de werking van intern salderen is gelijk voor andere type bedrijven.

Voorbeeld 1

De situatie

U wilt doorgroeien met uw melkveehouderij. U heeft een melkveehouderij met een natuurvergunning voor twee stallen. De vergunde capaciteit van deze stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. Deze twee stallen zijn ook daadwerkelijk gebouwd. Elke stal bevat op dit moment 80 koeien. U wilt doorgroeien naar 100 koeien per stal.

Hoe werkt dit?

U kunt de doorgroei zonder een nieuwe aanvraag voor een natuurvergunning realiseren tot de vergunde capaciteit bereikt is. In dit geval is de vergunde capaciteit 100 koeien per stal. U kunt zonder beperkingen uitbreiden tot 100 koeien per stal.

Voorbeeld 2

De situatie

U wilt één van uw verouderde stallen vervangen voor een nieuwe, moderne stal met de nieuwste emissiearme technieken. U heeft een melkveehouderij met een natuurvergunning voor twee stallen. De vergunde capaciteit van deze stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. De nieuwe stal die u wilt bouwen ter vervanging van de oude, heeft wederom een capaciteit van 100 koeien. Hier is een nieuwe natuurvergunning voor nodig. U wilt hiervoor intern salderen om de vereiste stikstofruimte voor de nieuwe stal en natuurvergunning beschikbaar te maken.

Hoe werkt dit?

U kunt de volledige emissie van de stal die vervangen wordt gebruiken voor de nieuwe stal en de daarvoor benodigde vergunning. Het uitgangspunt is daarbij een capaciteit van 100 koeien per stal met de daarbij behorende emissie.

De hoeveelheid emissie wordt berekend volgens het Besluit emissiearme huisvesting (Beh).

Als de nieuwe stal gebruik maakt van nieuwe technieken die de stikstofuitstoot verlagen, kan het zijn dat er meer dan 100 koeien gehouden kunnen worden binnen de stal. Dat kan wanneer met de extra koeien de stikstofneerslag door stikstofemissieverlagende technieken niet hoger wordt dan die in de vergunde situatie.

Voorbeeld 3

De situatie

U heeft een veehouderij en wilt overschakelen op een andere diersoort. U heeft een melkveehouderij met een vergunning voor twee stallen. De vergunde capaciteit van deze stallen is 100 koeien per stal en de daarbij behorende emissie. Hoewel er een vergunning is voor twee stallen, is er nog maar één stal gebouwd. In deze stal staan 90 koeien. De tweede stal is in aanbouw. Omdat u wilt overschakelen op een andere diersoort, is een nieuwe vergunning nodig. U wilt hiervoor gebruik maken van intern salderen.

Hoe werkt dit?

U kunt de volledige vergunde emissie voor de twee stallen á 100 koeien benutten voor de omschakeling naar een andere diersoort. Dit kan omdat de stal al in aanbouw is. Ook al is de tweede stal nog in aanbouw.

De hoeveelheid emissie die beide stallen bieden voor het omschakelen naar een andere diersoort, wordt berekend volgens het Besluit emissiearme huisvesting (Beh).