Stikstofregistratiesysteem

Waarom komt er een stikstofregistratiesysteem?

Zolang de stikstofdepositie in gevoelige natuurgebieden te hoog is, hebben we een registratiesysteem nodig om balans te houden tussen economische ontwikkelingen en natuurherstel. Zo kunnen we nauwkeurig vaststellen dat de depositie niet verder toeneemt in die gebieden (en zelfs afneemt). In het stikstofregistratiesysteem worden per gebied de effecten van de stikstofmaatregelen geregistreerd, waardoor inzicht ontstaat in de reductie van de stikstofdepositie. Zo wordt helder waar er ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, in eerste instantie bedoeld voor de woningbouw en grote wegenprojecten. De depositie als gevolg van deze activiteiten wordt ook bijgehouden in het systeem. Het systeem kan worden gevuld met nieuwe maatregelen en nieuwe bestemmingen.

Wat is de essentie van een stikstofregistratiesysteem?

Het systeem werkt in feite als een bank: er wordt eerst stikstofruimte gecreëerd door maatregelen die de depositie verminderen en vervolgens kan een deel van die ruimte (maximaal 70%) worden besteed aan economische ontwikkelingen. De overige 30% valt toe aan de reductie van stikstof en daarmee aan natuur.

Als eerste worden op nationaal niveau maatregelen genomen om de stikstofuitstoot naar beneden te brengen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de maatregel die op de kortst mogelijke termijn te realiseren is. Dit vermindert snel de stikstofneerslag in Nederland. Het registratiesysteem zorgt ervoor dat  deze verlaging per gebied in beeld komt en dat de beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening, in eerste instantie voor woningbouw of een beperkt aantal grote wegenprojecten.

Voor wie is het stikstofregistratiesysteem bedoeld?

Het stikstofregistratiesysteem creëert eerst stikstofruimte door maatregelen die de depositie verminderen en vervolgens kan een deel van die ruimte (maximaal 70%) worden besteed aan economische ontwikkelingen. 30% valt toe aan de natuur. Dit betekent dat het systeem duidelijkheid biedt aan vergunningaanvragers, vergunningverleners (om te bepalen of er nog voldoende depositieruimte is) en alle Nederlanders die de natuur een warm hart toedragen.

Wanneer gaat het stikstofregistratiesysteem in? Wanneer is het van kracht?

Met de publicatie van de ministeriële regeling komt er een wettelijke basis voor bevoegde gezagen om te werken met het registratiesysteem. Die regeling gaat voor de kerst in openbare consultatie (op www.internetconsultatie.nl), waarna zij in januari 2020 wordt vastgesteld en gepubliceerd. Daarna kunnen vergunningen voor woningbouw en specifieke infraprojecten formeel worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.

Het stikstofregistratiesysteem wordt zo spoedig mogelijk met depositieruimte gevuld. De eerste maatregel die wordt verwerkt is het verkeersbesluit voor het verlagen van de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk na het aannemen van het de Spoedwet stikstof genomen. De ruimte van deze maatregel kan benut worden zodra er borden langs de snelwegen staan. Dit is naar verwachting rond 16 maart 2020.

Waarom is het stikstofregistratiesysteem alleen bedoeld voor woningbouw en infrastructuur?

In deze sectoren staan nu het meest acuut banen op de tocht en dreigen bedrijven failliet te gaan. De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen daarom als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten.

Hoeven vergunningaanvragers uit de woningbouw of infrastructuur niet meer de mogelijkheden na te gaan voor in- en extern salderen?

Het is juist verstandig om dit wel te doen. Er zijn namelijk naast de mogelijkheden die het registratiesysteem biedt ook andere mogelijkheden om een natuurvergunning te krijgen. Goed om te weten is dat een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming – op het aspect stikstof - niet nodig is als er geen sprake is van significant negatieve effecten van het project op Natura 2000- gebieden t.a.v. stikstofdepositie. De AERIUS-calculator helpt om dit inzichtelijk te maken. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie (intern en extern salderen) of de zogenaamde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Om die laatste toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van openbaar belang en moet de schade aan de natuur gecompenseerd worden.

Stel ik wil als vergunningaanvrager uit de woningbouw of infrastructuur gebruikmaken van het stikstofregistratiesysteem, wanneer kan ik dan actie ondernemen?

Met de publicatie van de ministeriële regeling komt er een wettelijke basis voor bevoegde gezagen om te werken met het registratiesysteem. Die regeling gaat voor de kerst in openbare consultatie (op www.internetconsultatie.nl), waarna zij in januari wordt vastgesteld en gepubliceerd. Daarna kunnen vergunningen voor woningbouw en specifieke infraprojecten formeel worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor die tijd kunt u uw vergunningaanvraag natuurlijk vast voorbereiden.

Er is een standaard behandeltermijn van 13 weken, met mogelijke verlenging van 7 weken. Dan weet u of u ook daadwerkelijk een vergunning krijgt toegekend. Het stikstofregistratiesysteem zal zo spoedig mogelijk met depositieruimte – in eerste instantie als gevolg van de verlaging van de maximumsnelheid – gevuld worden. Deze is pas doorgerekend op lokale effecten per 15 februari a.s. Voor die tijd kunt u dus wel uw vergunning aanvragen, maar kan de vergunningaanvraag niet worden toegekend.

Vanaf 20 december is er een internetconsultatie? Waarom is dat en voor wie is ze bedoeld?

Op de website www.internetconsultatie.nl krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Dit geldt ook voor de ministeriële regeling die ten grondslag ligt aan dit stikstofregistratiesysteem. U kunt tussen 20 december 2019 en 9 januari 2020 reageren op deze regeling, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering ervan.

Waar kan ik mij laten registreren voor het stikstofregistratiesysteem? M.a.w. waar kan ik mijn vergunningaanvraag indienen?

Hier verandert niets. Dit kan nog steeds bij de bekende loketten van bevoegd gezag (gemeente / provincie / Rijk).

Stel dat ik vragen heb over het aanvragen van een vergunning of het stikstofregistratiesysteem, waar kan ik dan terecht?

U kunt dan terecht bij de helpdesk van BIJ12.

Hoe lang duurt het - na het indienen van de aanvraag – voor ik weet of de vergunning wordt toegekend?

Er is een standaard behandeltermijn van 13 weken, met mogelijke verlenging van 7 weken. Dit verandert niet.

Stel dat mijn vergunningaanvraag is gehonoreerd, maar dat er onvoldoende depositieruimte is om te vergunnen. Wat dan?

Er kan pas een vergunningaanvraag worden gehonoreerd wanneer er voldoende depositieruimte is voor de aanvraag.

Stel dat er bij de provincie – het bevoegd gezag – meer vergunningaanvragen binnenkomen dan dat er depositieruimte beschikbaar is, wat dan?

De provincie zal moeten prioriteren indien er niet voldoende depositieruimte beschikbaar is voor alle aanvragen. Provincies kunnen daarbij bijvoorbeeld gebieden of soorten woningen aanwijzen die zij belangrijker vinden dan andere.  Provincies doen dit samen met andere provincies en het Rijk wanneer er sprake is van een vergunningaanvraag van een van de zeven wegenprojecten die gebruik kunnen maken van het stikstofregistratiesysteem.