Over de Kamerbrief Voortgang aanpak stikstofproblematiek (drempelwaarde, meldingen, stikstofregistratiesysteem, gebiedsgerichte aanpak, natuurherstel, programma duurzame energie)

Algemeen

Is het nu zeker dat er volgend jaar 75.000 woningen kunnen worden gebouwd en 7 MIRT-projecten doorkunnen met de planfase?

In 2020 wordt voldoende stikstofruimte vrijgemaakt voor de realisatie van 75.000 woningen en zeven MIRT-projecten. Voorwaarde hiervoor is wel dat de Eerste Kamer morgen instemt met de spoedwet die dit mogelijk maakt.

Wat is de status van de spoedwet en waarom is deze zo belangrijk?

De stikstofdepositie in Nederland is te hoog en daarmee komt kwetsbare natuur teveel onder druk te staan. Er moet hard gewerkt worden aan natuurverbetering en het terugdringen van stikstofdepositie en daar gaat het kabinet hard mee aan de slag. Op de korte termijn wil het kabinet een goede balans vinden tussen economische ontwikkelingen en natuurherstel. Daar is de spoedwet voor. De wet helpt om op korte termijn weer bouwactiviteiten  mogelijk te maken en daarbij ook aan natuurherstel te doen. Daar zijn maatregelen voor nodig die de stikstofdepositie heel snel al helpen verminderen en zo ruimte te bieden voor de noodzakelijke woningbouw.