Hoe we het stikstofprobleem oplossen

Er mag niet meer stikstof bijkomen in onze natuurgebieden. De schade aan de natuur moet hersteld worden, wat we ook ondernemen. Tegelijkertijd is het essentieel dat projecten door kunnen gaan. De overheid werkt daarom in een speciaal programma aan mogelijke oplossingen. Hierbij zijn de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw betrokken.

Maatregelen

Mede naar aanleiding van het eerste adviesrapport ‘Niet alles kan’, heeft het kabinet maatregelen genomen om de neerslag van stikstof op korte termijn te verminderen. De komende weken worden oplossingen bedacht voor andere sectoren.

Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u

Op wegen met een snelheidslimiet van 120 of 130 km/u mogen automobilisten overdag niet harder dan 100 km/u rijden. Tussen 19:00-06:00 uur mogen ze wel 120 of 130 km/u rijden.

Aanpassing veevoer

Veevoer bevat vaak meer eiwit dan een dier nodig heeft. Daardoor komt er meer ammoniak uit urine en mest. De ammoniak in urine en mest is een vorm van stikstof. Een aanpassing in het voer vermindert dus de uitstoot van stikstof uit de veehouderij. Een voorwaarde hierbij is dat een aanpassing van het veevoer veilig en goed is voor zowel mens als dier. Het kabinet betrekt de veehouderij bij de uitwerking van de plannen.

Uitbreiding Subsidieregeling varkenshouderijen met €60 miljoen

De eerder aangekondigde saneringsregeling varkenshouderijen wordt uitgebreid. Voor deze subsidieregeling is eerder al €120 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het kader van het Urganda-vonnis is het subsidieplafond verhoogd tot €180 miljoen euro. Deze regeling stelt een subsidie beschikbaar voor varkenshouder die hun varkenshouderij willen beëindigen.

Bouw 75.000 woningen

Deze maatregelen maken het onder andere mogelijk dat in 2020 circa 75.000 woningen gebouwd worden. Ook bieden de maatregelen ruimte om projecten voor kustbescherming-, water- en wegenveiligheid weer door te laten gaan.

Adviescollege Stikstofproblematiek

Het adviescollege Stikstofproblematiek, bestaande uit verschillende experts, helpt het kabinet bij de zoektocht naar oplossingen. Voorzitter van het adviescollege is oud-minister Johan Remkes. Volgens Remkes zijn er ingrijpende maatregelen nodig om uit de crisis te komen en moet bescherming van kwetsbare natuur altijd voorop staan.